• Image One
 • Image Two
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four

Naziv i ciljevi studijskog programa

Studijski program sanitarnog inženjerstva je skup obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta sa okvirnim nastavnim sadržajem, čijim se savlađivanjem obezbjeđuju neophodna znanja, vještine i praktične sposobnosti za sticanje odgovarajuće diplome.

Dodiplomski studij prvog ciklusa ovog studijskog programa traje tri godine i vrednuje se sa 180 ESTS bodova.

Stručni naziv koji se stiče završavanjem prvog ciklusa dodiplomskog studija sanitarnog inženjerstva je diplomirani sanitarni inženjer.

Studijski program sanitarnog inženjerstva osposobljava diplomiranog sanitarnog inženjera za prestižne poslove i radne zadatke. Svi poslovi ovog zanimanja mogu da se obavljaju samostalno ili timski.

Diplomirani sanitarni inženjer može da radi u preventivno-zdravstvenim djelatnostima u domovima zdravlja, bolnicama, kliničkim centrima, zavodima za zaštitu zdravlja, ali i u sanitarnoj inspekciji na nivou lokalne zajednice.

Svoj puni doprinos diplomirani sanitarni inženjer može da pruži i u djelatnostima proizvodnje i prometa namirnica npr. mljekare, pekare, klaonice, industrija za proizvodnju keksa i vafla, industrija za preradu i konzervisanje namirnica, megamarketima i dr.

U komunalnoj djelatnosti diplomirani sanitarni inženjer vrši praćenje higijenskog vodosnabdijevanja stanovništva, prečišćavanja otpadnih voda, kontrole pravilne dispozicije čvrstih otpadnih materija iz naselja, što obezbjeđuje radna mjesta u vodovodima, komunalnim ustanovama, gradskoj čistoći itd.

Njihov djelokrug rada je praćenje, otkrivanje i uklanjanje svih štetnih faktora za životnu sredinu - zagađenje vazduha, zemljišta, vode i drugo, uz provođenje mjera sanitacije. U okviru sanitarno-ekološkog nadzora diplomirani sanitarni inženjer veoma je odgovoran za korišćenje i primjenu sanitarnih i zdravstvenih propisa, naročito pri izgradnji naselja, uslužnih i prehrambenih objekata, grobalja, deponija i drugog, uz strogo poštovanje sanitarno-tehničkih principa graditeljstva.

Diplomirani sanitarni inženjeri brinu o sprovođenju propisa iz djelokruga sanitarnog nadzora nad licima zaposlenim u proizvodnji i prometu namirnica i predmeta opšte upotrebe itd.

Uključuju se i u timski rad pri saniranju i unapređenju radne sredine. Kontrolišu uspješnost provođenja dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije.

Rade na svim poslovima i zadacima sprečavanja i suzbijanja intrahospitalnih infekcija u zdravstvenim ustanova. Odgovorni su i za poslove primarne, sekundarne i tercijarne prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti u domovima zdravlja uz poseban akcenat na kontroli provođenja zakonski obaveznih imunizacija i imunizacija prema epidemiološkim indikacijama.

Djelokrug rada diplomiranog sanitarnog inženjera je i problematika sanitarno-zdravstvenog nadzora na granicnim prelazima te drumskom, rječnom, morskom i vazdušnom saobraćaju.

Svoje radne zadatke ovaj profil može vrlo uspješno da provodi u ekološkim institucijama i organizacijama te ustanovama za praćenje ekoloških rizika, znači u ministarstvima, institutima, ekološkim inspekcijama itd.

Radni zadaci i poslovi diplomiranog sanitarnog inženjera imaju nezamjenljivo mjesto u očuvanju zdravlja stanovništva, čuvanju životne i radne sredine te kontroli provođenja i poštovanja zakonskih propisa iz ovih oblasti.

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Studij sanitarnog inženjerstva ograničen je na sticanje diplome i stepena prvog ciklusa u trogodišnjem trajanju.

Ishod procesa učenja - u suštini podrazumijeva ostvarivanje ciljeva studijskog programa. Završavanjem studija, odnosno ispunjavanjem svih obaveza utvrđenih ovim studijskim programom, diplomirani studenti su osposobljeni za samostalan i kreativan rad, kao i rad u timu stručnjaka, u pojedinim medicinskim područjima.

Uslovi za upis na studijski program

Prijem i upis studenata, odnosno kriterijumi, uslovi i procedura na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata u prvu godinu studija vrši se u skladu sa Statutom.

Kandidat za upis na Studijski program sanitarnog inženjerstva polaže prijemni ispit iz biologije i hemije.

Način izvođenja studija i potrebno vrijeme za izvođenje

Organizacija i način studiranja, odnosno realizacija studijskog programa, ostvaruje se u skladu sa Statutom i odgovarajućim normativnim aktom Škole kojim se obezbjeđuje poštovanje standarda kvaliteta evropskog sistema vrijednosti, edukativnog procesa zasnovanog na postulatima bolonjskog procesa reforme visokog obrazovanja.

Fond časova i bodovna vrijednost predmeta

Fond časova i bodovna vrijednost svakog predmeta iskazana u skladu sa ESTS sadržani su u pregledu Nastavnog plana ovog studijskog programa.

Kriterijumi i uslovi prenosa ESTS bodova

Kriterijumi i uslovi prenosa ESTS bodova između različitih studijskih programa utvrđuje se posebnim normativnim aktom kojeg donosi Senat.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta dati su u okvirnom sadržaju predmeta koji je sastavni dio Nastavnog plana.

Kriterijumi i način osiguranja kvaliteta

Samovrednovanje i ocjenu kvaliteta studijskog programa Škola provodi u skladu sa kriterijima i načinima utvrđenim u Statutu.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa

Student može u toku studija prelaziti sa jednog na drugi studijski program pod uslovom:

 • da je ostvario potreban broj ESTS bodova na studijskom programu koji studira, kao i student kome je preostalo da izvrši obaveze iz jednog nastavnog predmeta studijskog programa;
 • da u septembarskom ispitnom roku položi preostale ispite odgovarajuće godine studija studijskog programa na koji prelazi.

 • Visoka Medicinska Ĺ kola
 • Nikole Pašića 4a
  79101 Prijedor
 • Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina
Telefoni:
Direktor: +387 52 242 383
Sekretar: +387 52 212 076
Studentska sluĹľba: +387 52 241 680